Kömek gerekmi?inquiry@gaopengtoy.com

Leave Your Message
010203
6565a226uk

Çuňlaşdyrma

Dizaýndan we ösüşden fiziki önümçilige çenli

6565a23ksw

Professional dizaýn hyzmatlary

Gurjaklar zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza görä dizaýn edilip bilner

6565a24u3y

Lighteňil özleşdirme

Bar bolan esasy ýumşak oýnawaçyňyza logotipiňizi ýa-da belligiňizi goşuň

Şatlyk gaznasyna hoş geldiňiz

20 ýyldan gowrak önümçilik taryhy bilen, doly dizaýn we satuw ulgamy, ösen önümçilik liniýasy we köp sanly uly keşdeli maşynlar we kesiji maşynlar bar we ýumşak önümleri we ýumşak önümleriň köpçülikleýin önümçiligini kabul edip biler.

Has giňişleýin gör 6565a695le

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ilkinji gezek ýumşak ýasamaga synanyşýarsyňyzmy ýa-da professional köpçülikleýin önümçilige mätäç bolsaňyz, toparymyz dizaýny üpjün etmekden başlap, taýýar önümlere eltýänçä size hemişe kömek eder.

Sorag
6565aab237

7 * 24 sagat hyzmaty

6565ab1zm0

Daşary ýurt ammar hyzmaty

6565ab1awa

OEM / ODM

6565ab24s4

Çalt eltip bermek

6565ab2twm

Müşderi nusga paket hyzmaty

6565ab3bkj

Bir duralga markasy

01 656410c6rs

Üpjün ediji bilen habarlaşyň

E-poçta ýa-da sosial media arkaly biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. E-poçta:inquiry@gaopengtoy.com
02 656410d5k0

Çeper eserler bilen üpjün ediň

Bize öň, arka we gapdal dizaýn gerek, size gerek ululygyny we mukdaryny görkezmegiňizi haýyş edýäris. Dizaýnyňyz ýok bolsa, biz siziň üçin döredip bileris!
03 656410ddnj

Sitata alyň

Satuw müdirimiz 24 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşar we zerurlyklaryňyza baha berer.
04 656410e6i0

Mysal ediň

Gurjaklary kabul edeniňizden we adatça 7-20 gün alýan nusga tölegini töläniňizden soň, gurjaklary taýýarlaýarys.
05 656410esat

Mysal tassyklaň

Nusgalar ýerine ýetirilenden soň, jikme-jiklikleri tassyklamak üçin müşderilere köp burçly suratlar we wideolar ibereris. Sizi kanagatlandyrmak üçin üýtgetme teklipleriňize görä nusgany üýtgederis.
06 656410fj8v

Köpçülikleýin önümçilik

Müşderiniň köpçülikleýin öndürmek niýeti bar bolsa, nusga tassyklanandan soň köpçülikleýin önümçilik başlar we belliklemek, gaplamak, synag etmek we eltip bermek zerur bolsa, bizde bir nokatly hyzmat bar!
07 6564110wk1

Hil barlagy

Topar önümçiligi gutarandan soň her gurjagyň hilini barlamak üçin ýörite hil barlag bölümimiz bar. Mesele ýüze çykýança we indiki ädime geçiň.
08 6564111q5f

Eltip bermek

Önümçilik we qc bilen gutaranymyzdan soň, haryt ibereris. Gapydan daşamak üçin deňiz we howa üpjün edip bileris.
656401212c
6563f80hd

HEMMESI KÖP KATEGORLARYMYZY Dükanyň

Gyzgyn satuw önümi

010203040506070809101112
010203040506070809101112
010203040506070809101112
6563f80 sen

Kärhanalar we markalar

"Birnäçe ýyllyk ösüşden we ösüşden soň, Hytaýda ýumşak oýunjaklary özleşdirmek pudagynda öňdebaryjy kärhana bolduk we köp sanly meşhur sungat işgärleri we markalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk."

Derňew
656407cpdz

Kwalifikasiýa şahadatnamasynyň görkezilmegi

Önümçilik kuwwaty , Hil kepilligi , Şahadatnamalar sales Satuwdan soň , hyzmat site Sahypa girmegiň esasynda çuňňur hasabatlar.

şahadatnama101ez9
şahadatnama102rk9
şahadatnama10302p
şahadatnama104o3d
şahadatnama1057q7
şahadatnama1061n9
şahadatnama107jbo
şahadatnama108qtt
şahadatnama1095bm
şahadatnama1108lw
01020304050607080910

Dizaýnyňyza ýöriteleşdirilen ýumşak üçin sitata alyň

24 sagadyň dowamynda size gaýdyp geleris.

Belligi kem-kemden plastmassa materiallar bilen çalyşarys. Daşky gurşawy goramagyň sosial jogapkärçiligini ýerine ýetireris.

Derňew
656692ftsu

Habarlar blogy

Wagtal-wagtal täzelenmeler